Nabídka pojištění bez nutnosti vyhledávat a kontaktovat kancelář

pojištění vlastníka a opatrovatele psa

pojištění veterinárních nákladů léčení psa

 

Nabízíme pojištění vlastníka a opatrovatele psa a pojištění nákladů léčení psa bez nutnosti vyhledávat a kontaktovat pojišťovací kancelář 24 hodin denně 7 dní v týdnu .

Služba je zcela bezplatná, platí pro celou Českou republiku, pojištění je v rámci Evropské unie z kteréhokoliv místa v ČR.

V případě zájmu mě, prosím, kdykoliv kontaktujte a já Vás ráda budu informovat a konzultovat Vaše pojišťovací potřeby. Zašlu Vám pojistné podmínky a ceníky. Smlouvy  i jejich návrhy jsou  vypracovávány v elektronickém systému pojištění.

Návrh pojistné smlouvy Vám pak bude bezplatně odeslán k odsouhlasení prostřednictvím emailu, v případě, že budete s pojistnou smlouvou souhlasit, nám tři vytisknuté a podepsané kopie odešlete listovní poštou a my Vám 1 podepsanou a orazítkovanou vrátíme.

Vámi podepsanou smlouvu předáme pojištovně, která Vás bude kontaktovat s originální pojistnou smlouvou.,

Pojištění vzniká den po dni dnem sepsání pojistné smlouvy.S našimi klienty zůstáváme v kontaktu i po sepsání pojistné smlouvy a pomáháme jim s čím je potřeba.Zajistíme Vám i produkty jiných pojištovacích subjektů.

 Pojišťovací kancelář má ověřenou praxi v obecném i speciálním pojištění čehokoliv a jakékoliv Vaší potřeby cokoliv pojistit. 

 http://www.pojisteni.pardubicko.com/2716/pojisteni-jansky-chrudim/ - mobil 607 28 11 14

dostalova.pojsluzby@seznam.cz,  dostalova_alena@seznam.cz

Pojištění koně - pojištění vlastníka a opatrovatele zvířete od ČPP a.s.

Nezařazeno ~ 24. srpna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

 

Kategorie limitů pojistného plnění
Pojistné nebezpečí, limity pojistného plnění (Kč)
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
Újma na jmění
I.
500 000,00
250 000,00
II.
1 000 000,00
500 000,00
III.
2 000 000,00
1 000 000,00
Červenec 2016

Nabídka

 

 

Nabídka pojišťovacích služeb i bez nutnosti vyhledávat a kontaktovat kancelář

 

 

 

 

Pojišťovací a makléřská kancelář v Chrudimi působí na

pojišťovacím trhu ČR od roku 2002 s předchozí dlouhodobou

praxí majitele firmy v pojišťovnictví v celém rozsahu

pojišťovacích a poradenských služeb.

 

Firma spolupracuje s pojištovnami Česká pojištovna, Česká

podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, Generali, Slavia, DAS,

Allianz,Wustenrot, UNIQUA,Triglav aj. V celé šíři jejich

produktů životního a neživotního pojištění. Provádí

poradenskou činnost spojenou s výběrem nejvhodnějšího

produktu pro daného klienta a správu jeho pojistných

záležitostí.

Firma má dlouholetou profesní zkušenost s osobním,

profesionálním pojištěním osob, organizací , majetku,včetně

pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli aj a

zabývá se celým komplexem úplných pojišťovacích služeb.

 

V případě neživotního pojištění se jedná zejména o pojištění

majetku a odpovědnosti : pojištění staveb, domácností,

bytových domů a správních a veřejných objektů,chat a

chalup,pojištění odpovědnosti /zejména se zaměřením na

produkty nejrůznějšího charakteru pojištění zvířat aj. Pojištění

motorových vozidel,povinného ručení,havarijního

pojištění,cestovní pojištění.

Pojištění újmy pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu

pojistného plnění na majetkové újmy z pojištění odpovědnosti

za újmu způsobenou provozem vozidla.

 

 

Životní a úrazové pojištění.

Pojištění novým produktem Rizikovka - standartní životní a

neživotní


rizika pro civilní osoby i zaměstnance bezpečnostních

sborů,plnění i v případě úrazu teroristickým útokem,pojištění

smrti,onemocnění rakovinou,pojištění invalidity a jejího řešení

 

 

Výkon pojištění je na základě dlouhodobé a ověřené činnosti

firmy a jejích subjektů ověřeně prováděn i bez nutnosti

osobního styku pojišťovacího subjektu a klienta

prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace z

kteréhokoliv místa České republiky. Formy služby mohou být i

operativně dle potřeby a na základě dohody měněny.

 

 

Kontaktní údaje a osoba :

dostalova_alena@seznam.cz

dostalova.pojsluzby@seznam.cz

607 28 11 14

 

http://pojisteni-24-hodin-denne.blgz.cz/

www.pojisteni-psu.cz

 

www.pojisteni.pardubicko.com – Jiří Jánský

pojišťovací makléř,vedený v registru MF ČR pod

číslem 001635PM a 014426PA

s odkazem na kontakt

dostalova_alena@seznam.cz

 

 

Červen 2016

Pojištění veterinárních nákladů léčení u pracovního psa - příklad ČPP a.s.

Pojištění veterinárních nákladů léčení psa využívaného pro pracovní účely /služební pes, canisteraupetický , psi Horské služby a  Záchhranné brigády kynologů./ se řídí pojistnými podmínkami ČPP a..s Všeobecnými obchodními podmínkami, občanským zákoníkem v platném znění.

 

Pojištěny jsou nutné a účelně vynaložené náklady vynaložení v souvislosti s léčbou úrazu nebo onecmocnění psa ve věku od 6 měsíců do 8 let /vstupní věk/

Může být pojištěn i chronicky nemocný pes,ale  na tuto nemoc se pojištění nevztahuje.

U výše uvedených skupin psů se nehledí ohledně výše pojistného na vstupn věk a územní platnost.

 

Základníí roční pojistné

 

výše pojistného krytí v Kč

základní roční pojistné v Kč

 

30 000                              20 000                           10 000

1705                                 1200                              900

Květen 2016

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete ZPPOZ O 2/ 16 /

Nezařazeno ~ 13. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů
 
 
 
 
 

 
ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA
NEBO OPATROVATELE ZVÍŘETE ZPPOZ O 2/16
 
     Česká podnkatelská pojiš´tovna a.s.
 
 
 
OBSAH
Článek 1
Úvodní ustanovení
Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3
Územní platnost pojištění
Článek 4
Limity pojistného plnění
Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast
Článek 6
Speciální výluky z pojištění
Článek 7
Výklad pojmů
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna InsuranceGroup (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou,Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnostiVPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínka‑
mi pro pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě DPPBOŽ O 1/16 (dále jen DPPBOŽ), těmito Zvláštními pojistnýmiodmínkami pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatelevířete ZPPOZ O 2/16 (dále jen ZPPOZ) a příslušnými ustanovenímizákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2.
Nestanoví‑li tyto ZPPOZ jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD
a DPPBOŽ.
 
Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
1.
Předmětem pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zví‑
řete je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit
poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla‑li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním zvířete.
2.
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete se vztahu‑
je na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit
poškozenému újmu v rozsahu DPPBOŽ.
3.
Spolupojištěnou osobou je i osoba, které vlastník nebo opatrovatel
zvířete k opatrování zvíře svěřil.
 
Článek 3
Územní platnost pojištění
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete se vztahuje na
škodné události, které nastanou na území České republiky nebo při přechod‑
ném pobytu pojištěného mimo území České republiky, pokud k nim dojde na
geografickém území Evropy, není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
 
Článek 4
Limity pojistného plnění
1.
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete lze sjed‑
nat s těmito limity pojistného plnění, pokud není v pojistné smlouvě
výslovně ujednáno jinak:
Kategorie limitů  pojistného plnění
 
Limity pojistného plnění v Kč  
Újma při ublížení na zdraví  a při usmrcení                  Újma na jmění
I.
500 000                                                                                 250000
 
II.
1 000 000                                                                              500000
 
III.
2 000 000                                                                              1 000 000
 
 
 
2.
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete lze sjednat pouze v rozsahu jedné kategorie limitů pojistného plnění, pokudnení v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
 
Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast
1.
Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalýchv průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitupojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není‑li v pojistnésmlouvě ujednáno jinak.
2.
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 
Článek 6
Speciální výluky z pojištění
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete se nevztahuje
na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou osobě,
které vlastník nebo opatrovatel zvířete k opatrování zvíře svěřil.
Článek 7
Výklad pojmů
Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1.
Opatrovatelem  zvířete fyzická osoba, které vlastník zvířete dočasně
nebo trvale svěřil toto zvíře k opatrování.
 
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tyto ZPPOZ nabývají účinnosti dnem 1. května 2016.
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
 
T.č. ZPPOZ O 2/16
 

Pojištění veterinárních nákladů léčení psa od 1.4.2016

PŘÍRUČKA PRO POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA VETERINÁRNÍ LÉČBU PSA od 1. 4. 2016
Obsah:
1. Úvod
2. Právní rámec
3. Rozsah pojištění
3.1. Doplňkové připojištění
3.2. Dotazník
4. Sazebník
4.1. Přirážky k základnímu pojistnému
1. ÚVOD
Předmětem pojištění jsou nutné a účelně vynaložené náklady vynaložené v souvislosti s léčbou úrazu nebo onemocnění psa.
2. PRÁVNÍ RÁMEC
Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16, Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa DPPLVP 1/16 a ujednáními pojistné smlouvy.
3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojištění lze sjednat pro každého psa registrovaného v ČR u místně příslušného orgánu státní nebo obecní správy (obecního, městského úřadu apod.), který ke dni počátku pojištění dosáhl věku 6 měsíců a ještě nedosáhl věku 8 let.
Předmětem pojištění jsou nutné a účelně vynaložené náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci a předepsanou medikaci při léčbě úrazu nebo nemoci psa.
Pojištění se nevztahuje na smrt nebo nutné utracení psa a s tím související náklady.
Dále se pojištění nevztahuje např. na náklady vynaložené v souvislosti s porody, zmetáním, léčením dědičných nebo vrozených vad, chronických onemocnění a v souvislosti s preventivními zákroky jako je např. očkování, čipování apod.
Pojištění se sjednává výhradně na tzv. první riziko.
Pojištění lze sjednat na tiskopisu formulářové Pojistné smlouvy pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psů nebo prostřednictvím aplikace SUS.
3.1. Doplňkové připojištění
Doplňkově lze připojistit škody vzniklé při účasti na závodech a soutěžích (včetně výstav) a rozšířit územní platnost pojištění na celou Evropu.
3.2. Dotazník
Dotazník pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa vyplňuje klient společně s ošetřujícím veterinárním lékařem psa.
Dotazník se povinně vyplní:
 při sjednání pojištění, pokud pojišťovaný pes již trpí nemocí nebo takovými následky úrazu, které si vyžadují soustavnou veterinární léčbu, např. pes již trpí epilepsií. Do pojistné smlouvy se povinně uvede, že na tuto léčbu se pojištění nevztahuje;
 v případě vzniku škodné události;
v případě vyčerpání pojistné částky a jejím obnovování

 

Sazebník

 

                      30 000                      20 000                               10 000

6m-3 roky        1860                         1500                                  900

3 - 5 let             2325                         1800                                 1200

5 - 8 let             3100                         2550                                 1500

 

pracovní            1705                         1200                                 900 

psi bez ohledu

na věk a územní platnost

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psů DPPLVP 1 16

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ

NA VETERINÁRNÍ LÉČBU PSA DPPLVP 1/16

 

 

OBSAH

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 2 Předmět pojištění

Článek 3 Územní rozsah

Článek 4 Čekací doba

Článek 5 Pojistné plnění a spoluúčast

Článek 6 Speciální výluky z pojištění

Článek 7 Práva a povinnosti pojištěného a pojistitele

Článek 8 Výklad pojmů

Článek 9 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa, které sjednává Česká podnikatelská

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou

smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku

VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami

pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa DPPLVP 1/16 (dále jen DPP),

příslušnými ustanoveními zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa je pojištěním škodovým.

Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění nákladů na veterinární léčbu psa jsou nutné, účelně

a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v příčinné souvislosti:

a) s akutním onemocněním;

b) s prvotním propuknutím onemocnění, které je následně diagnostikováno

jako onemocnění chronické, za předpokladu, že se předtím u psa

neprojevilo;

c) úrazem chovaného psa.

2. Pojištěny jsou náklady na:

a) veterinární výkony;

b) použitý materiál;

c) nutnou hospitalizaci;

d) předepsanou medikaci.

3. Pojistit lze pouze psa:

a) nezaměnitelně zjištěného a identifikovatelného, uvedeného v pojistné

smlouvě;

b) registrovaného u příslušného orgánu státní nebo obecní správy (evidenční

známka);

c) staršího 6 měsíců;

d) který nepřekročil 8. rok věku.

Článek 3

Územní rozsah

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na

místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, místem pojištění se rozumí území

České republiky.

Článek 4

Čekací doba

1. Pojištění se sjednává s čekací dobou v délce trvání 3 (tří) kalendářních dnů na

náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem chovaného psa a 30 (třiceti)

kalendářních dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s akutním onemocněním

psa.

2. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek

pojištění.

Článek 5

Pojistné plnění a spoluúčast

1. Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa se sjednává na první riziko. Stanovená

pojistná částka, uvedená v pojistné smlouvě, je horní hranicí pojistného

plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu

jednoho pojistného roku. Dojde-li v průběhu pojistného roku ke snížení nebo

vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění,

je možné po dohodě s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit

pojistnou částku do původní výše doplacením základního ročního pojistného

zvýšeného o přirážku 50%.

2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události

částkou sjednanou v pojistné smlouvě.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení originálů dokladů

o zaplacení poskytnuté veterinární péče s výpisem provedených zákroků

a dokladů za úhradu předepsané medikace, vystavených odborným veterinárním

zařízením, které úkony provedlo.

Článek 6

Speciální výluky z pojištění

1. Nad rámec výluk uvedených ve VPPM se pojištění nevztahuje na náklady na

veterinární léčbu:

a) vzniklé při použití psa k vojenským nebo obdobným účelům;

b) vzniklé při závodech a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy na ně, nebylo-

li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak;

c) vynaloženou v důsledku příčiny, ke které došlo před počátkem pojištění;

d) vynaloženou v souvislosti s léčením chronických onemocnění, s výjimkou

případu uvedeného v čl. 2, odst. 1 b);

e) dědičných nebo vrozených vad;

f) preventivního charakteru, např. preventivní veterinární prohlídky, očkování,

čipování a tetování;

g) související s porodem a zmetáním, kosmetickými zákroky a vadami neohrožujícími

život;

h) v případě nutné hospitalizace, jejíž délka přesahuje dobu 10 dnů;

i) vynaloženou na potravu pojištěného psa, včetně veterinářem stanovené

dietní potravy.

2. Pojištěny nejsou náklady související se smrtí nebo utracením a náklady za

předepsanou medikaci homeopatických přípravků a léčiv.

3. Pojištění se dále nevztahuje na škodné události vzniklé v důsledku porušení

předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez

oprávnění k výkonu veterinárně léčebné nebo léčebně preventivní činnosti.

4. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za následné újmy všeho druhu

(např. ušlý výdělek, ušlý zisk) a vedlejší výdaje (např. náklady vynaložené

v souvislosti s dopravou psa k ošetření, náklady na dopravu veterinárního

lékaře, apod.)

Článek 7

Práva a povinnosti pojištěného a pojistitele

1. Po celou dobu trvání pojištění je pojištěný povinen:

a) chovat psy způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich

biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození

jejich zdraví;

b) sledovat jejich zdravotní stav, v odůvodněných případech jim včas poskytnout

první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc;

c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění a plnit povinnosti, stanovené

zákonem nebo na jeho základě, ke zdolávání těchto nákaz nebo

jiných onemocnění;

d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně

provedeno nařízené vyšetření psa, odběr vzorků, ochranné očkování

nebo jiný odborný veterinární úkon;

e) podávat psům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního

lékaře, jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů;

f) zajistit, aby byli psi pravidelně očkováni proti vzteklině, psince a parvoviróze,

uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na

požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor

nebo pojistiteli.

2. Pojištěný je povinen oznámit neprodleně příslušnému policejnímu orgánu

škodnou událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného

činu nebo pokusu o něj, jestliže škoda přesahuje 5000 Kč.

3. Pokud porušení povinností uvedených v odst. 1 – 2 tohoto článku mělo podstatný

vliv na příčinu vzniku a rozsah následků pojistné události, je pojistitel

oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit.

4. V souvislosti s likvidací škodné události má pojistitel právo předat doklady

vystavené odborným veterinárním zařízením k posouzení nezávislé osobě.

5. Pojistitel má právo vyžadovat vypracování předepsaného dotazníku, potvrzeného

veterinárním lékařem, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Článek 8

Výklad pojmů

Nad rámec pojmů uvedených v čl. 17, VPPM se pro účely tohoto pojištění dále

rozumí:

1. Akutním onemocněním stav psa, který jej může ohrozit na životě a který

vyžaduje bezodkladné veterinární ošetření a léčbu.

2. Čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné

plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

3. Chovatelem každý, kdo psa vlastní nebo drží, nebo je pověřen se o ně starat,

ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

4. Chronickým onemocněním onemocnění trvající dlouhou dobu s celkově

pomalou progresí. Chronická onemocnění mohou být vrozená (vady, metabolické

poruchy) a získaná v průběhu života (degenerativní, zánětlivá a nádorová

onemocnění).

5. Medikací léčení nemocí a poruch podáváním léků.

6. Nemocí patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk

a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

7. Psem pes domácí (Canis familiaris).

8. Úrazem se rozumí neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil

nebo vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a nepřerušené působení

vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického

proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), které

způsobilo tělesné poškození nebo smrt.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.

Česká

Duben 2016

právní rady k péči o psa dle nového občanského zákoníku

Nezařazeno ~ 30. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

http://www.sportovni-kynologie.cz/ze-sveta-psu/psi-a-novy-obcansky-zakonik/

Pojišťovací služby

Věc : Nabídka pojišťovacích služeb

 

 

Pojišťovací a makléřská kancelář v Chrudimi působí na

pojišťovacím trhu ČR od roku 2002 s předchozí dlouhodobou

praxí majitele firmy v pojišťovnictví v celém rozsahu

pojišťovacích a poradenských služeb.

Firma spolupracuje s pojištovnami Česká pojištovna, Česká

podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, Generali, Slavia, DAS,

Allianz,Wustenrot, UNIQUA,Triglav aj. V celé šíři jejich

produktů životního a neživotního pojištění. Provádí

poradenskou činnost spojenou s výběrem nejvhodnějšího

produktu pro daného klienta a správu jeho pojistných

záležitostí.

Firma má dlouholetou profesní zkušenost s osobním,

profesionálním pojištěním osob, organizací , majetku,včetně

pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli aj a

zabývá se celým komplexem úplných pojišťovacích služeb.

 

V případě neživotního pojištění se jedná zejména o pojištění

majetku a odpovědnosti : pojištění staveb, domácností,

bytových domů a správních a veřejných objektů,chat a

chalup,pojištění odpovědnosti /zejména se zaměřením na

produkty nejrůznějšího charakteru pojištění zvířat aj. Pojištění

motorových vozidel,povinného ručení,havarijního

pojištění,cestovní pojištění.

Pojištění újmy pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu

pojistného plnění na majetkové újmy z pojištění odpovědnosti

za újmu způsobenou provozem vozidla.

 

 

Životní a úrazové pojištění.

Pojištění novým produktem Rizikovka - standartní životní a

neživotní rizika pro civilní osoby i zaměstnance bezpečnostních

sborů,plnění i v případě úrazu teroristickým útokem,pojištění

smrti,onemocnění rakovinou,pojištění invalidity a jejího řešení

 http://www.cpp.cz/pojisteni-osob~rizikove-pojisteni/

Výkon pojištění je na základě dlouhodobé a ověřené činnosti

firmy a jejích subjektů ověřeně prováděn i bez nutnosti

osobního styku pojišťovacího subjektu a klienta

prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace z

kteréhokoliv místa České republiky. Formy služby mohou být i

operativně dle potřeby a na základě dohody měněny.

 

 

Kontaktní údaje a osoba :

dostalova_alena@seznam.cz

dostalova.pojsluzby@seznam.cz

607 28 11 14

 

http://pojisteni-24-hodin-denne.blgz.cz/

www.pojisteni-psu.cz

 

www.pojisteni.pardubicko.com – Jiří Jánský

Leden 2016

Reference

 Reference  klientů na nabízenou službu pojištění psů www.pojisteni-psu.cz online 24 hodin denně,7 dní v týdnu bez nutnosti vyhledávat kancelář

 

 

Ohledně nabídky vašich služeb mohu konstatovat jen to dobré. Byla jste vstřícná, ochotná mi vysvětlit všechno, na co jsem se ptala. Prodiskutovali jsme společně jak telefonicky, tak e-mailem několik variant nabídek, ze kterých jsem mohla vybírat. Váš přístup byl profesionální, ale zároveň velmi lidský, milý. Jsem člověk, který nemá rád, když mu někdo něco vnucuje a přesvědčuje ho k něčemu, co vlastně vůbec nechce. S tím jsem se však u vás nesetkala. Nabídky byly předkládány věcně a nebyl na mě nijak vyvíjen tlak.

Se službami jsem byla spokojená.

 Alena Vanžurová

http://vanza.rajce.idnes.cz/Honey-jak-nakrmit-psa-megaesophagus/#honey-megaesophagus.film.movie.jpg

http://vanza.rajce.idnes.cz/Honey-lvt-2014-jak-jsem-bastil-v-krmitku/#honey-krmeni-lvt-2014.film.movie.jpg

 

 

 

„Ráda bych Vám poděkovala především za přátelský a individuální přístup. Dále pak velké díky při výběru vhodného produktu ze široké nabídky, které jsou k dispozici od různých společností a zodpovězení spousty dotazů k danému produktu.

Vaše služby doporučujeme svým přátelům, kteří mají čtyřnohé kamarády.

Hanka Trachtová – ch.stanice ARITIMI a PR manager + 1.místopředsedkyně Canisterapie Kladno z. s.“

 

 

Jsem předsedkyní spolku Cantes a již několik let využívám jak já sama , tak i většina našich členů od ČPP pojištění veterinárních nákladů na léčbu psů. S touto pojistkou jsme velmi spokojení, já osobně řešila pojistnou událost se svými psy dvakrát a vždy jsem byla velmi příjemně překvapená, jak snadno a rychle jsme pojistnou událost vyřešily. V dnešní době, jak jistě všichni chovatelé vědí, nejsou náklady na veterinární péči zanedbatelné. |Já vlastním dva velké pejsky a celkově se obě pojistné události vyšplhaly na částku přes 30 tis kč. Jak jsem byla při placení ráda, že mám pojistku uzavřenou asi nemusím nikomu vyprávět. Takže za mne jednoznačně ano a samá chvála.
Šárka Bažantová
předsedkyně spolku Cantes

 http://www.cantes.cz/